Dovolujeme si nabídnout Vám několik učebních materiálů ČEŠTINY PRO CIZINCE vypracovaných autory dlouhá léta odborně činnými v oboru češtiny jako cizího jazyka i její výukou na českých a zahraničních vysokoškolských pracovištích.


Vedle učebnic pro dospělé - modifikovatelných podle požadované hloubky osvojení si učiva - zahrnuje náš soubor učebnic češtiny pro cizince přednostně materiály pro vstupní část výuky - s důrazem na dobré zvládnutí výslovnosti a získání předpokladů pro úspěšné studium jazyka v dalších etapách (jakýsi "osmělovací" kurs), a to pro dospělé i dětské zájemce. Několik našich publikací je pak určeno vyučujícím s hlubším zájmem o problematiku češtiny jako cizího jazyka; jim mohou posloužit i některé dnes již archivní materiály.

Přejeme Vám i Vašim pedagogům "šťastnou ruku" při volbě učebnic a mnoho hezkých chvil strávených v jejich společnosti.

Karla a Josef Hronovi


BLIŽŠÍ INFORMACE K UČEBNÍM MATERIÁLŮM

Čeština pro cizince H+H / Czech for Foreigners
(rozsah A1 - A2; B1 / mini – medium, autoři Hronová, Hron, 1.vydání březen 2009, dotisk 2010)

Tato učebnice je pokračovatelkou Češtiny pro cizince / Hronová - Turzíková, již inovuje především tematicky a ve slovní zásobě. Obdobně jí usiluje nejen o zprostředkování prvků běžné komunikace, ale i o možnost dobrého ovládnutí české gramatiky jako předpokladu úspěšného dalšího studia v českém jazyce, příp. snazšího zapojení do českého společenského a pracovního prostředí. Předpokládá též možnost samostatného studia bez učitele.

Nový pohled uplatňuje učebnice v míře samostatné volby rozsahu učiva (mini - medium). Zařazením nových fakultativních oddílů VYBERTE SI a CHCETE MĚ/NÁS si klade za cíl poskytnout možnost individuálního stanovení hloubky učiva podle potřeb a dispozic studijních skupin i jednotlivých studentů, příp. možnost prohlubování základních tematických okruhů v pozdější etapě osvojování jazyka. Lexikum těchto oddílů se nevyskytuje v „povinných“ částech učebnice, a proto může být toto učivo zcela vynecháno, Oddíly CHCETE MĚ/NÁS postupně gradují – zatímco v první části učebnice plní úlohu oživení, v dalších částech pak slouží k získání detailnějších informací a k nácviku některých vyšších dovedností.

Učebnici doprovázejí anglické materiály, především podtextové slovníky, abecední slovník a slovník terminologie. Anglické gramatické odkazy v textu učebnice jsou záměrně sporadické – pro orientaci jsou uváděny převážně jen v nadpisech jednotlivých výkladů. Pokyny ke cvičením jsou až do seznámení s imperativem (tedy do lekce 12 včetně) oboujazyčné. Nově jsou k učebnici připojeny přehledy nejčastějších spojek, přehled předložek a několik příloh s „nástavbovou“ gramatikou.

Poznámky:
Fakultativní Vstupní audioorální kurs (zpracovaný detailněji než dříve) je tentokrát z technických důvodů publikován odděleně jako Čeština pro cizince – První kroky, A1 / AOK. Lze jej doporučit pro snadnější vstup do studia češtiny při příp. větších počátečních obtížích, hlavně pak při studiu samouků především v cizím jazykovém prostředí. Jeho auditivní materiály lze doporučit všude tam, kde chybí české jazykové prostředí. (bližší informace k AOK viz v úvodu k němu); k dispozici je též Průvodce gramatikou.
Začínajícím vyučujícím lze doporučit informace k problematice češtiny jako cizího jazyka v publikaci Čeština jako cizí jazyk.